วิสัยทัศน์

เป็นสมาชิกออมทรัพย์ที่มั่นคง
บริหารด้วยความโปร่งใส
สมาชิกมีความพึงพอใจ

พันธกิจ

1.ดำเนินการตามหลักการสหกรณ์ออมทรัพย์
2.บริหารทรัพย์สินเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
4.บริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นมและตรวจสอบได้
5.ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
6.พัฒนาระบบในการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย

เป้าหมาย

1.สหกรณ์มีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ระดมเงินหุ้น รับฝาก และขยายการลงทุนของสหกรณ์
3.สมาชิกได้รัรบสวัสดิการและผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกด้วยวิธีช่วยตนเอง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

1.สร้างความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.พัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการและสมาชิกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก
4.พัฒนารูปแบบการประชาสัมพัน์ให้รวดเร็วและทั่วถึง
5.พัฒนารูปแบบเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน
6.พัฒนารูปแบบบริการให้มีความหลากหลาย