เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
———————————–

              สหกรณ์สารธารณสุขจังหวัดตาก จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 ตามวัตถุประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตากกลุ่มหนึ่ง เพื่อต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สมัครเป็นสมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และสร้างเสริมชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อเริ่มดำเนินการสหกรณ์ ฯ มีสมาชิกรวม121 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวน  1,390 หุ้นเป็นเงินค่าหุ้น จำนวน 13,900 บาท จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 เลขทะเบียน สทส.(อ)51/2531ถึงปัจจุบันรวม 24 ปี


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
——————————————-


ส่งเสริมการออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น  2 วิธีคือส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น  สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกส่งชำระค่าหุ้นเป็นประจำ ทุกเดือน  โดยการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือนส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งแยกเงินรับฝากออกเป็น 3 ประเภท  คือ เงินรับฝากประจำ  เงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสวัสดิการ เงินให้กู้แก่สมาชิกเงินกู้ สามัญ    สูงสุดไม่เกิน  2,500,000 บาท  ส่งชำระภายใน  180 งวดเงินกู้ ฉุกเฉิน    กู้ได้  9 เท่าของเงินเดือนที่เหลือสุทธิ ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระ 15 งวดเงินกู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    กู้ได้สูงสุด 100,000 บาท ชำระ 36 งวดเงินกู้ เพื่อการศึกษา   กู้ได้ สูงสุด 100,000 บาท ชำระ 36 งวดเงินกู้ เพื่อการเคหะ  กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ชำระ 300 งวด