เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น ให้มีจำนวน 15 เท่าแห่งเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิของ

สมาชิกนั้น แต่ไม่เกินเงินมูลค่าหุ้นที่มีทั้งหมดสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่าและสูงสุดไม่เกิน

150.000.- บาท ส่งชำระภายใน 24 เดือน

ในกรณีสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญหรือลูจ้างบำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ที่

ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำนินการพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้อง

อยู่ภายในจำกัดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของผู้ก็ที่มีอยู่ในสหกรณ์ บวก

100,000.- บาท หักด้วยเงินกู้สามัญคงเหลือ (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกินวงเงิน 150,000.- บาท