หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน สามัญ

จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ไม่เกิน 2,500,000.- บาท โดยเทียบกับตารางหุ้น ต่อไปนี้

มีหุ้นตั้งแต่ (บาท)
จำนวนเงินกู้(บาท)
มีหุ้นตั้งแต่ (บาท)
จำนวนเงินกู้
5,000-13,000
160,000
93,010-101,000
600,000
13,010-21,000
200,000
101,010-111,000
650,000
21,010-29,000
240,000
111,010-121,000
700,000
29,010-37,000
280,000
121,010-146,000
750,000
37,010-45,000
320,000
146,010-171,000
800,000
45,010-53,000
360,000
171,010-201,000
850,000
53,010-61,000
400,000
201,010-231,000
900,000
61,010-69,000
440,000
231,010-266,000
1,000,000
69,010-77,000
480,000
266,010-300,000
1,100,000
77,010-85,000
520,000
300,010-350,000
2,000,000
85,010-93,000
560,000
350,010 ขึ้นไป
2,500,000

**** กรณีที่สมาชิกต้องการซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อขอกู้เงินตามยอดเงินที่สมาชิกมีความประสงค์ ให้ซื้อหุ้นเพิ่มได้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่เกิน 1 ใน 2 ของหุ้นสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่ในเวลานั้นสุดแต่จะเลือก ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ซื้อเพิ่มเมื่อรวมกับหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้นแล้วต้องไม่เกินหุ้นที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นนี้ ****

การค้ำประกันเงินกู้สามัญ
------------------------------------

          สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ มากกว่า  5 สัญญา หรือ 60  เท่าของเงินเดือน สุดแต่กรณีในเวลาเดียวกันไม่ได้   
          สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ให้ใช้บุคคลค้ำประกัน ดังต่อไปนี้

          วงเงินกู้ไม่เกิน  300,000  บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน  1 คน 

          วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาท แต่ไม่เกิน  600,000  บาท  หากเงินได้ราย เดือนของผู้ค้ำประกันมากกว่าผู้กู้ ใช้ผู้ค้ำประกัน  1 คน 
หากเงินได้รายเดือนของผู้ค้ำประกันน้อยกว่าผู้กู้  ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2 คน

          วงเงินกู้ตั้งแต่ 600,001  บาท  แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน   2 คน  เงินได้รายเดือนของผู้ค้ำประกัน 2 คนรวมกันต้องมากกว่าผู้กู้

          วงเงินกู้ตั้งแต่  900,001  บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000  บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน
 3 คน  เงินได้รายเดือนของผู้ค้ำประกัน 3  คนรวมกันต้องมากกว่าผู้กู้