ประกาศ การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัย COVID-19)