ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

https://docs.google.com/forms/d/10sV3CPfbsmvAczDJC-RUqn4iMW8f8q8LQ5xLVSCdGvc/edit?usp=sharing