ระเบียสหกรณ์ฯ การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น