กสธท.(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิก (วาระพิเศษ)

กสธท.(ล้านที่2) เปิดรับสมัครสมาชิก (วาระพิเศษ) อายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด
โทร. 055-512370