ประกาศลดเพดานเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้ลดเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จากเดิมฝากได้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็น ฝากได้ไม่เกิน 35,000 บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป