สหกรณ์ ฯ ขอเชิญ สมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562