ประกาศรับสมัคร กสธท.(ล้านที่2) รอบ 10/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2562

โดยมีคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้
1. ประเภทสามัญ เป็นสมาชิก สสธท.
2. ประเภทสมทบ คู่สมรสและบุตร ที่เป็นสมาชิก สสธท.
(สมาชิกสามัญต้องสมัครก่อน สมาชิกสมทบจึงสมัครได้)
3. อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากประวัติการรักษาและไม่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้มาก่อนวันสมัคร ดังนี้
4.1 โรคมะเร็ง
4.2 โรคหัวใจ
4.3 โรควัณโรค
4.4 โรคปอดเรื้อรัง
4.5 โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
4.6 ภาวะไตวาย
4.7 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
4.8 โรคตับแข็ง
4.9 โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย

หมายเหตุ :
1. การคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2. การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปที่ครบ 1 ปี
(ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี)
3. การคุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปที่ครบ 2 ปี
4. หากตรวจพบว่า สมาชิกเสียชีวิตให้ข้อมูล ณ วันสมัคร ตามข้อบังคับ 9 (2) โดยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ หรือหากตรวจสอบพบว่ามีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ตามใบรับรองแพทย์ที่ กสธท. กำหนดก่อนวันสมัคร กสธท. ใช้สิทธิ์ตัดรายชื่อพ้นสภาพ ตามข้อบังคับข้อ 14 (3) และ (6) ได้