สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562