สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกินคนละ 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2562