ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ