ประกาศผลการจับฉลาก ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด