บริการสหกรณ์

PRODUCT

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ

2.00% /ปี

เงินกู้

เงินกู้สามัญ

5.50% /ปี

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.50% /ปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาฯ

5.00% /ปี

เงินกู้การศึกษา

4.50% /ปี

เงินกู้การเคหะ

4.00% /ปี

เงินกู้พิเศษเพิ่มทรัพย์

4.00% /ปี

เงินกู้พิเศษชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

4.00% /ปี

เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยโควิด19)

3.50% /ปี